Heeft u vragen 020 684 0329

>Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Anker Amsterdam Spirits B.V., hierna te noemen Reclamelangsdesnelweg.nl, en een opdrachtgever, waarop Reclamelangsdesnelweg.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Reclamelangsdesnelweg.nl wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor Reclamelangsdesnelweg.nl voor het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Door het ondertekenen van een order/contract en/of de daarbij behorende bijlagen verbindt de opdrachtgever zich definitief. De order zal door Reclamelangsdesnelweg.nl worden uitgevoerd, tenzij Reclamelangsdesnelweg.nl voor het begin van de huurperiode de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht de opdracht niet te aanvaarden.
2. Alle door Reclamelangsdesnelweg.nl verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Reclamelangsdesnelweg.nl naar beste weten van de betrokken persoon opgegeven, doch bindt haar niet.
3. Indien een derde - daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop)bureaus - ten behoeve c.q. namens een adverteerder met Reclamelangsdesnelweg.nl een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met Reclamelangsdesnelweg.nl is betrokken, dient die derde er jegens Reclamelangsdesnelweg.nl voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
4. De in artikel 2.3 bedoelde derde is - met de adverteerder op wiens last de derde handelde - tegenover Reclamelangsdesnelweg.nl hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met Reclamelangsdesnelweg.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, daaronder uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen.
5. Rechten en/of verplichtingen uit met Reclamelangsdesnelweg.nl gesloten overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Reclamelangsdesnelweg.nl geheel of deels aan derden worden overgedragen.
6. De in een order/contract en/of de daarbij behorende bijlagen vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Reclamelangsdesnelweg.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reclamelangsdesnelweg.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Reclamelangsdesnelweg.nl zal gerechtigd zijn zowel op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip van aanvang, als het aldaar aangegeven tijdstip van beëindiging van de campagneperiode maximaal 48 uur te verleggen, zonder enige compensatie.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Reclamelangsdesnelweg.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Reclamelangsdesnelweg.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reclamelangsdesnelweg.nl zijn verstrekt, heeft Reclamelangsdesnelweg.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, waaronder in ieder geval begrepen gederfde inkomsten, technische kosten, arbeidskosten en transportkosten, volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Reclamelangsdesnelweg.nl heeft, tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt en/of het (URL links naar) mobiele sites betreffen, het eigendom over het aangeleverde (campagne)materiaal en is gerechtigd het materiaal, na afloop van de campagneperiode, te archiveren, recyclen en/of te vernietigen.
6. Indien de opdrachtgever het gebruikte en/of reservemateriaal retour wenst te ontvangen en dit materiaal is onbeschadigd en beschikbaar, dan rekent Reclamelangsdesnelweg.nl kosten voor de verzending ervan.
7. Onder (campagne)materiaal worden zowel papieren en fysieke affiches en digitale reclame-uitingen, waaronder landingspagina’s en (URL links naar) mobiele sites verstaan.
8. Reclamelangsdesnelweg.nl heeft buiten het verstrekken van een locatielijst geen verdere bewijsverplichting.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
1. Wegens verandering in locaties en/of aantal reclameobjecten behoudt Reclamelangsdesnelweg.nl zich het recht voor om de opgegeven aantallen affiches en/of andere (digitale) reclamematerialen in één of meer gemeenten en/of gebouwen te wijzigen.
2. Reclamelangsdesnelweg.nl behoudt zich het recht voor een overeenkomst of gedeelte daarvan naar een andere periode te verschuiven indien de betreffende opdrachtgever een totale korting van ten minste 50% heeft bedongen en indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor Reclamelangsdesnelweg.nl gunstiger kortingspercentage.
3. Reclamelangsdesnelweg.nl behoudt zich het recht voor het bartergedeelte van een overeenkomst naar een andere periode te verschuiven indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor Reclamelangsdesnelweg.nl gunstiger kortingspercentage.
4. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen en/of compensatie vragen indien de zichtbaarheid van een (volledige) (digitale) reclame-uiting en/of de bereikbaarheid van de NFC/QR tag tijdelijk is beperkt door redenen die niet aan Reclamelangsdesnelweg.nl zijn toe te rekenen.
5. Tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt, is Reclamelangsdesnelweg.nl gerechtigd een campagne na de beëindiging van de campagneperiode door te laten hangen zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 5. Ontbinding van de overeenkomst
1. In de hierna genoemde gevallen is Reclamelangsdesnelweg.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Reclamelangsdesnelweg.nl schadevergoeding te vorderen:
• Indien Reclamelangsdesnelweg.nl door omstandigheden goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen tekort zal schieten.
• Indien Reclamelangsdesnelweg.nl de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van diens (financiële) verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. Indien de opdrachtgever het campagnemateriaal geheel of deels niet in goede staat en/of goede kwaliteit ter beschikking stelt aan Reclamelangsdesnelweg.nl voor of uiterlijk op de datum welke daartoe in de overeenkomst is vastgelegd, is Reclamelangsdesnelweg.nl gerechtigd de overeenkomst geheel of deels als geannuleerd te beschouwen, zoals beschreven in artikel 6 van deze voorwaarden. Indien Reclamelangsdesnelweg.nl, ondanks te late of gebrekkige aanlevering en/of gebrekkige kwaliteit van het materiaal, de overeenkomst geheel of deels uitvoert is opdrachtgever gehouden tot betaling van de (extra) kosten die Reclamelangsdesnelweg.nl ten gevolge van de te late levering en/of gebrekkige kwaliteit moet maken ter gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Tekortkomingenvan de opdrachtgever kunnen niet worden toegerekend aan Reclamelangsdesnelweg.nl.

Artikel 6. Annulering
1. Indien de opdrachtgever zijn order/contract geheel of gedeeltelijk intrekt, wordt hem tot zes maanden voor aanvang van de campagneperiode 5% van het totale orderbedrag in rekening gebracht wegens administratiekosten.
2. Bereikt Reclamelangsdesnelweg.nl een bericht van intrekking zoals genoemd in lid 1, vanaf vijf maanden voor het begin van de campagneperiode, dan wordt de opdrachtgever naast bovengenoemde 5%, ook 25% van het totale orderbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn van vier maanden dan wel drie maanden tevoren wordt de opdrachtgever 35% dan wel 45% van het totale orderbedrag in rekening gebracht naast de genoemde 5% administratiekosten. Bij intrekking van een order twee maanden of minder voor het begin van de campagne-periode is opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen, ook indien geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad.
3. Schema annuleringsregel:
• 6 maanden of langer voor aanvang campagneperiode: 5% 
• 4 tot 5 maanden voor aanvang campagneperiode: 30%
• 3 tot 4 maanden voor aanvang campagneperiode: 40%
• 2 tot 3 maanden voor aanvang campagneperiode: 50%
• 2 maanden of korter voor aanvang campagneperiode: 105%
Deze annuleringsregels gelden tevens als campagneperiodes in meerdere jaren zijn overeengekomen.
4. Indien in geval van annulering in overleg met Reclamelangsdesnelweg.nl een andere opdrachtgever gevonden is voor de betreffende campagneperiode(n) en voor het oorspronkelijke orderbedrag, vervalt voor de opdrachtgever de vergoedingsverplichting van het orderbedrag. Indien de nieuwe order het oorspronkelijke orderbedrag niet dekt, blijft de opdrachtgever het verschil tussen de twee orders verschuldigd aan Reclamelangsdesnelweg.nl. Tevens blijft de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van 5% administratiekosten zoals genoemd in lid 1.

Artikel 7. Meldingsplicht gebreken
1. Opmerkingen en/of klachten over al dan niet aangebrachte affiches of getoond (digitaal) reclamemateriaal en/of gebreken aan NFC/QR tags dienen Reclamelangsdesnelweg.nl tijdig voor het einde van de overeengekomen campagneperiode te bereiken en schriftelijk bevestigd te worden, opdat Reclamelangsdesnelweg.nl het door de opdrachtgever waargenomen kan verifiëren. Na beëindigen van de overeengekomen campagneperiode kan Reclamelangsdesnelweg.nl op bemerkingen over de uitvoering van de order niet meer ingaan.
2. Uitsluitend indien voldaan is aan de meldingsplicht zoals vermeld in artikel 7.1 behandelt Reclamelangsdesnelweg.nl een verzoek tot compensatie aangaande de betreffende campagne.

Artikel 8. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doo overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Reclamelangsdesnelweg.nl aan te geven rekeningnummer t.n.v. Anker Amsterdam Spirits B.V. te Amsterdam. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 2%.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsplicht niet op.
4. Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Een ieder die opdrachten plaatst voor rekening van derden is jegens Reclamelangsdesnelweg.nl hoofdelijk mede aansprakelijk voor alle betalingsverplichtingen die voor deze derden uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 9. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is ten minste 15% van het openstaande bedrag aan incassokosten verschuldigd. Indien Reclamelangsdesnelweg.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De opdrachtgever is jegens Reclamelangsdesnelweg.nl de door Reclamelangsdesnelweg.nl gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Reclamelangsdesnelweg.nl en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 10. Korting
1. Bij een reclamecampagne bestaat de mogelijkheid dat meerdere partijen betrokken zijn met verschillende contracten en afspraken. Het is gebruikelijk in de reclamebranche dat media-exploitanten kortingen, commissies, reducties, prijsverminderingen en andere vergoedingen (“prijsafspraken”) over de reclamebestedingen aanbieden aan reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus. 
2. Deze prijsafspraken zijn het resultaat van de onderhandelingen tussen de mediaexploitant en de reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus. De pr i jsafspraken kunnen bet rekking hebben op bureaucommissie per reclamecampagne, betalingskorting en/of een volumekorting over de jaarlijkse reclamebesteding. 
3. Reclamelangsdesnelweg.nl pleit voor transparantie binnen de reclamebranche over prijsafspraken. Eventuele vragen over de prijsafspraken kan de adverteerder stellen aan het betreffende reclamebureau en/of media(inkoop)bureau. 
4. De opdrachtgever bevestigt in te stemmen met het feit dat alle buitenreclamegerelateerde partijen waarmee zij direct werkt (inclusief adverteerders) zich bewust zijn van de prijs- en vergoedingsafspraken die gelden in de reclamebranche.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 
1. Verzending, vervoer en/of overdracht van het campagnemateriaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de inhoud en de uitvoering van het door hem aan Reclamelangsdesnelweg.nl te leveren materiaal niet in strijd zal zijn met de goede zeden, de privacywetgeving, de openbare orde of een politieke of religieuze strekking zullen hebben, noch aanleiding kan geven tot opzettelijke beschadiging van de reclamevakken en/of -objecten waar het wordt geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart Reclamelangsdesnelweg.nl tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de inhoud en/of uitvoering van het door de opdrachtgever aan Reclamelangsdesnelweg.nl te leveren materiaal. Indien en voor zover deswege geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen.
3. Door Reclamelangsdesnelweg.nl aangebrachte affiches of andere getoonde (digitale) reclamematerialen worden door Reclamelangsdesnelweg.nl regelmatig gecontroleerd op beschadigingen door weersomstandigheden, temperatuurschommelingen, graffiti, vandalisme etc. Reclamelangsdesnelweg.nl is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van beschadigingen en/of diefstal van de reclame-uitingen en de objecten waar het materiaal is aangebracht of getoond. Aan beschadigingen, zoals kreukels in affiches en digitale haperingen of vervormingen, en/of diefstal als hiervoor bedoeld kan de opdrachtgever nimmer het recht ontlenen de overeenkomst geheel of deels te ontbinden en/of geheel of deels niet te voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.
4. De aansprakelijkheid van Reclamelangsdesnelweg.nl, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Reclamelangsdesnelweg.nl beperkt tot het bedrag van de opdracht of het bedrag van de huurpenningen. 

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Reclamelangsdesnelweg.nl zijn toe te rekenen, waaronder nationale gebeurtenissen en feestdagen, natuurgeweld, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van locaties, overheidsvoorschriften. Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: de (tijdelijke) verwijdering en/of vordering van een object waarop de reclame-uiting is c.q. zou worden aangebracht en/of getoond op last van of door de overheid of andere rechthebbende en/of door brand, vernieling, ongeval, stroomuitval, overstromingen, weersomstandigheden of daarmee gelijk te stellen onheil; stakingen in andere bedrijven dan die van Reclamelangsdesnelweg.nl; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Reclamelangsdesnelweg.nl afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Reclamelangsdesnelweg.nl heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Reclamelangsdesnelweg.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Reclamelangsdesnelweg.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Reclamelangsdesnelweg.nl niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien affiches of andere (digitale) reclamematerialen door één of meerdere omstandigheden, zoals omschreven in artikel 12, lid 1 verloren gaan, dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat Reclamelangsdesnelweg.nl op de kortst mogelijke termijn in het bezit wordt gesteld van nieuwe affiches of andere (digitale) reclamematerialen. De kosten voortvloeiende uit dit artikel komen voor rekening van de opdrachtgever. 
5. Indien Reclamelangsdesnelweg.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschilbeslechting 
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Reclamelangsdesnelweg.nl, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Reclamelangsdesnelweg.nl en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Slotbepalingen
1. De verlichting van de Abri formaten loopt synchroon met de openbare verlichting van de desbetreffende stad. Reclamelangsdesnelweg.nl draagt er zorg voor dat 90% van de aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen Abri formaten verlicht is. In het geval dat een lager percentage Abri formaten verlicht is, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op een korting van 5% op elk niet verlichte Abri formaat onder de genoemde grens van 90%. 
2. Indien de stroomvoorziening van digitale objecten verstoort is, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op een korting van maximaal 30% op elk digitaal paneel dat een storing vertoont. Uitsluitend indien er geen sprake is van overmacht, zoals vermeld in artikel 12.1, kan opdrachtgever aanspraak maken op de betreffende korting.
3. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan en/of compensatie vragen voor het al dan niet roteren en/of scrollen van reclameobjecten.
4. Reclamelangsdesnelweg.nl is niet aansprakelijk, indien op onderwijsinstellingen en/of in horecagelegenheden geen mail, digitaal materiaal en/of NFC/QR tags aangebracht kan worden. Reclamelangsdesnelweg.nl draagt wel zorg voor de verspreiding van het in de overeenkomst afgesproken aantal mail.
5. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en de communicatie(middelen) van Reclamelangsdesnelweg.nl binden haar niet.

 

Amsterdam, juni 2019